31 maj

„MISTRZOWIE PLANSZY W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO ZGRANA PAKA ”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje projekt pn. „Mistrzowie Planszy w Placówkach Wsparcia Dziennego Zgrana Paka”.

Celem projektu jest zorganizowanie czasu wolnego podopiecznym MOPS bez nowych technologii.

Gry  planszowe  są nie tylko ciekawą opcją spędzania wolnego czasu ale również pomagają rozwijać umiejętności i zainteresowania dzieci. Gry to także super rozrywka, która skłania dzieci do myślenia. Mają one na celu przekazanie oraz wzbogacenie wiedzy, którą uczestnicy gry chłoną w trakcie zabawy. Gry planszowe uznawane są za jedną z innowacyjnych metod aktywizujących. Mają pozytywny wpływ na rozwój wielu umiejętności i pozytywnych zachowań dzieci.

W ramach projektu organizowane będą rozgrywki świetlicowe i międzyświetlicowe.

Natomiast pod koniec roku zostanie wyłoniona świetlica, która otrzyma tytuł „Mistrza Gier Planszowych” i jako nagrodę otrzyma pakiet nowoczesnych planszówek.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia b.r. i w całości jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Pomocy Społecznej  „Ad Astram” w Dębicy.

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
30 wrz

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

W minionym roku Stowarzyszenie było wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dębica, Sędziszowa Małopolskiego oraz gminy Pilzno. Usługami specjalistycznymi objęto łącznie 87 osób.

Usługi realizowane były przez terapeutów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W minionym roku dokonano zakupu materiałów edukacyjnych oraz papierniczych potrzebnych terapeutą do realizacji usług.

W 2019 roku Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne – dystrybucja żywności dla dzieci i rodzin najuboższych mieszkańców miasta Dębica. Działanie to było realizowane dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego. Łączna liczba rozdysponowanej pomocy żywnościowej trafiła do około 2 340 osób, dla których wydano około 19 t. 019 kg żywności.

Stowarzyszenie zorganizowało, tzw. Działania wspierające pt.: „Dieta 2000 Kcal” w ramach, których rozdano 19 uczestnikom Placówki Wsparcia Dziennego w MOPS Dębicy przepisy obejmujące dzienne posiłki. 5 kwietnia 2019 r. rozdano 100 ulotek mieszkańcom Dębicy dotyczących Walki z cukrzycą. Podkarpacki Bank Żywności wraz ze Stowarzyszeniem w 2019 r. zorganizował w: styczniu 2019 r. warsztaty kulinarne,  lutym 2019 r. warsztaty dietetyczne,  marcu 2019 r. odbyły się warsztaty ekonomiczne pt. „Planowanie domowego budżetu”. Działania te kierowane były do wszystkich osób korzystających z pomocy żywnościowej w mieście Dębica, jednakże wzięło w nich udział tylko 24 osoby.

W okresie od maja do grudnia 2019 roku Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Pro Alia w Ropczycach realizowało projekt pt.: „Być jak inni” Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020 oraz kolejny projekt „Nie jesteś sam” jako Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023” Cel operacyjny 1 – Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie, Działanie nr 6 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projektach tych objęto wsparciem łącznie 60 osób, tj. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich rodziców bądź opiekunów. Osoby te wzięły udział w różnego rodzaju zajęciach, takich jak: Muzykoterapia, Dogoterapia, Neurointegracja odruchów, Terapia behawioralna, Integracja sensoryczna, Logopedia, Gimnastyka korekcyjna, Refleksologia oraz indywidualne spotkania z psychologiem dla rodziców.

W minionym roku Stowarzyszenie udostępniło swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1% podatku dla 10 osób. W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 posiedzeń, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebranie z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem.

19 gru

10 – lecie istnienia Domu Seniora

24 40W dniu 17 grudnia  2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia istnienia  Domu Seniora. Uczestniczyli w nim Pani Małgorzata Dankowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Mariusz Szewczyk, Burmistrz Miasta Dębica, Pan Maciej Małozięć, Z-ca Burmistrza, Pan Paweł Wolicki, Prezes Uzdrowiska Latoszyn Zdrój,  Pani Małgorzata Kędzior, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Pani Marzena Socha  Z-ca Dyrektora MOPS, Pani Katarzyna Rostowska- Machnik Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wraz z radnymi oraz inni zaproszeni goście.

Przedstawiono działania i osiągnięcia realizowane dla seniorów, w tym: udział w projektach, jarmarkach bożonarodzeniowych, kiermaszach wielkanocnych, wyjazdach i imprezach integracyjnych.  Wspomniano o spotkaniach, prelekcjach, wykładach   na tematy dotyczące zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji, stosowaniu leków, o wybranych jednostkach chorobowych, prawidłowej diecie i innych zagadnień  w ślad za oczekiwaniami uczestników domu. Pani Dyrektor przypomniała historię powstania Domu, podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania. Radością wśród seniorów była informacja przekazana przez Burmistrza Pana Mariusza Szewczyka dotycząca  zaadaptowania pomieszczenia biblioteki i utworzenia dziennego Domu  „Senior+”. Przybyli goście a także uczestnicy Domu dziękowali za  wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz osób starszych. Seniorzy z okazji jubileuszu przygotowali krótką część artystyczną. Pani Franciszka Depowska recytowała wiersze a scenkę teatralną „Telefon do babci” zagrała Pani Aniela Królikowska z prawnukiem Oliwierem. Każdy z zaproszonych gości otrzymał upominek świąteczny przygotowany przez uczestników Domu Seniora wraz z życzeniami. Seniorzy razem z  gośćmi  zdmuchnęli świeczki na pięknym torcie z logo „Domu Seniora” i odśpiewali 100 lat. Wspólny poczęstunek, rozmowy, wspomnienia sprzed lat  zakończyły spotkanie z okazji jubileuszu.

30 cze

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM”
39-200 Dębica ul. Mościckiego 26
Regon: 691692652    NIP: 8722150256
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości
Poz Wyszczególnienie  Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 798 729,43 973 634,17
I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 798 729,43 339 116,17
II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 634 518,00
III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
B. Koszty działalności statutowej 734 525,23 987 759,60
I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 734 525,23 353 241,60
II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 634 518,00
III  Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 64 204,20 -14 125,43
D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G. Koszty ogólnego zarządu 778,74 402,91
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 63 425,46 -14 528,34
I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 163,20
K. Przychody finansowe 0,00 0,00
L. Koszty finansowe 0,00 0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 63 425,46 -14 691,54
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) 63 425,46 -14 691,54

W P R O W A D Z E N I E

do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” za rok 2017

 1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM”

39-200 Dębica ul. Mościckiego 26

Jednostka wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000131039

 1. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
 • stycznia – 31 grudnia 2017 roku.
 1. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

 INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” za rok 2017

 1. Informacje o wszelkich zobowiązań finansowych w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

 1. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

 

Jednostka nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

 

Na majątek organizacji składają się:

 1. Aktywa trwałe 0 zł
 2. Aktywa obrotowe 81 877,78 zł
 • Zapasy 0 zł
 • Środki finansowe w kasie 311,90 zł
 • Środki finan. na rach. Bank. 81 565,88 zł
 • Należności 0 zł
 1. Pasywa-Fundusz statutowy 96 569,32 zł
 • Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 zł
 • Zysk (strata) z roku bieżącego -14 691,54 zł
 1. Pasywa-Zobowiązania i rezerwy 0 zł
 • Zobowiązania 0 zł
 • Przychody przyszłych okres. 0 zł
 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

 

LP. Rodzaj przychodów za rok 2017 Kwota
1. Składki członkowskie 98,00
2. Darowizny celowe oraz na rzecz Stowarzyszenia 43 415,00
3. 1 % podatku 46 512,69
4. Inne przychody 322,40
5. Wartość żywności pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności 216 768,08
6. Realizacja zadania Specjalistyczne usługi opiekuńcze 634 518,00
7. Realizacja zadania ZORGANIOZWANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ POPRZEZ DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA DZIECI I RODZIN NAJUBOŻSZYCH 32 000,00
Razem Przychody 973 634,17
 1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

LP. Rodzaj kosztów za rok 2017 Kwota
1. Dofinansowanie Świetlic Środowiskowych oraz Seniorów działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy 2 472,47
2. Działalność statutowa 44 378,20
3. 1 % podatku 49 184,64
4. Dofinansowanie kolonii oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci z Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy 8 601,41
5. Wartość żywności pozyskanej z Podkarpackiego Banku Żywności 216 768,08
6. Realizacja zadania Specjalistyczne usługi opiekuńcze 634 518,00
7. Realizacja zadania ZORGANIOZWANIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ POPRZEZ DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA DZIECI I RODZIN NAJUBOŻSZYCH 32 000,00
8. Koszty zarządu 402,91
Razem Koszty 988 325,71
 1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej. Fundusz statutowy na początek roku wynosił 96 569,32 zł. Jednostka zakończyła rok z wynikiem ujemnym w związku z czym fundusz statutowy pozostanie bez zmian.

 1. Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeznaczone na zakup lekarstw, rehabilitację, oraz koszty dojazdu do ośrodków medycznych.

 1. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile maja zastosowanie do jednostki.

 

26 sty

Przekazanie gier i puzzli do Placówek Wsparcia Dziennego

W dniu 17 stycznia 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy przekazał ok. 40 zestawów puzzli i gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Celem w/w inicjatywy było doposażenie funkcjonujących placówek oraz zagospodarowanie czasu wolnego jej uczestnikom. Mamy nadzieję, że przekazane prezenty umilą czas podopiecznym placówek i przypomną, że można świetnie bawić się także grami „bez prądu”.

ii

xxaaddss

30 cze

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA „AD ASTRAM”

PROWADZĄCEGO WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM”

Z SIEDZIBĄ W DĘBICY PRZY UL. MOŚCICKIEGO 26

ZA ROK OBROTOWY 2016

 

 1. B I L A N S

A K T Y W A                                                                                                     w zł. i gr.

Stan aktywów na:
Wyszczególnienia aktywów początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1 2 3
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
       w tym w budowie 0,00 0,00
    III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
    IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) 0,00 0,00
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 33 143,86 28 116,09
    z tego:
    I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
    II. Należności i roszczenia 0,00 12 370,00
    III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)
        1. Środki pieniężne 33 143,86 84 342,32
        2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
         S U M A       B I L A N S O W A 33 143,86 96 712,32

 

P A S Y W A                                                                                                     w zł. i gr.

1 2 3
A. Fundusze własne 33 143,86 96 569,32
    z tego:
    I. Fundusz statutowy 28 116,09 33 143,86
    II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
    III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 0,00
       1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 5 027,77 63 425,46
       2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 143,00
    I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i

pożyczek

0,00 0,00
    II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
       1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
       2. Inne zobowiązania 0,00 143,00
       3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
    III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
        z tego:
       1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
       2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
         S U M A       B I L A N S O W A 33 143,86 96 712,32

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

  Kwota za rok:
Wyszczególnienie Poprzedni obrotowy
1 2 3
A. Przychody z działalności statutowej 729 042,89 798 729,43
    I. Składki brutto określone statutem 216,00 96,00
    II. Inne przychody określone statutem, w tym

dotacje i subwencje

728,826,89 798 633,43
    III. Odpisy z zysku 0,00 0,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 721 681,97 734 525,23
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 7 360,92 64 204,20
D. Koszty ogólnoadministracyjne 2 333,15 778,74
    1. amortyzacja 0,00 0,00
    2.zużycie materiałów 463,31 135,80
    3. zużycie energii 0,00 0,00
    4. usługi obce 870,84 642,94
    5. podatki i opłaty 0,00 30,0
    6. wynagrodzenia 750,00 0,00
    7. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
    8. podróże służbowe 0,00 0,00
    9. koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00
   10. pozostałe koszty 249,00 0,00
E.Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz.B,D i H) 0,00 0,00
G.Przychody finansowe 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności  (C+D+E-F+G-H) 5 027,77 63 425,46
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
    I. Zyski nadzwyczajne (+) 0,00 0,00
    II. Starty nadzwyczajne (-) 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+/-J) 5 027,77 63 425,46
    I. Niedobór zwiększający koszty następnego

roku obrotowego

0 0
    II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego

roku obrotowego

5 027,77 63 425,46

 III.  INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

 

STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

„AD ASTRAM”

Z SIEDZIBĄ W DĘBICY PRZY UL. MOŚCICKIEGO 26

ZA ROK OBROTOWY 2016

I.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmiany w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

 1. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:

nie występują w tym roku

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

nie występują w tym roku

w:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

nie występują w tym roku

w:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

nie występują w tym roku

w:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

kwocie 12 370 zł (dotyczą rozrachunków z kontrahentem,)

:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

kwocie 84 342,32 zł (środki pieniężne w kasie 6,31 zł. + środki pieniężne w banku 84 336,01 zł)

:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

kwota 143 (wobec Urzędu Skarbowego)

:………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

 1. Zmiana w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
 2. a) środki trwałe wartość początkowa: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu:

- zakupów

- aktualizacji

- inne

Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe

RAZEM

z tego:

 

brak

 

-

 

-

 

-

1.      
2.      
3.      

 

 1. b) umorzenia środków trwałych: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

(środków trwałych)

dotychczasowe umorzenie  na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń:

- dotychczasowych

- przejętych z zakupu

- pozostałych

Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie Środków trwałych RAZEM

z tego:

 

brak

 

-

 

-

 

-

1.      
2.      
3.      

 

 1. c) wartości niematerialne i prawne wartość początkowa: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu:

- zakupów

- aktualizacji

- inne

Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niemater. i prawne RAZEM

z tego:

 

brak

 

-

 

-

 

-

1.      
2.      
3.      

 

 

 

 1. d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

 

dotychczasowe umorzenie  na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń:

 

Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niemat. i prawnych

RAZEM

z tego:

 

brak

 

-

 

-

 

-

1.      
2.      
3.      

 

 1. e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: w zł. i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

 

wartość na początek roku obrotowego Zwiększenia

w ciągu roku obrotowego

Zmniejszenia

w ciągu roku

obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego
długoterminowe aktywa finansowe

RAZEM

z tego:

 

brak

 

-

 

-

 

-

1.      
2.      
3.      

 

 1. Wartość gruntów używanych wieczyście:

                                           -

 1. a) na początek roku …………………… zł.

 

 1. b) na koniec roku ………………………. zł.

 

 1. Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów:

na początek roku            na koniec roku

 1. a) najmu         ……………..-……………   zł.   …………….-…………… zł.
 2. b) dzierżawy ……………..-……………   zł.   ……………..-………….. zł.
 3. c) innych umów (leasingu)            …………….-…………….   zł.   ……………..-…………. zł.

     RAZEM:

 

 

 1. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli:
 2. a) na początek roku ………-………..zł.
 3. b) na koniec roku ………..-……….zł.

 

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

  Przychody za rok:
WYSZCZEGÓLNIENIE: Poprzedni Obrotowy
Kwota % struktury Kwota % struktury
Przychody razem: (z tego): 729 042,89 100 798 729,43 100
1. Przychody działalności statutowej 17 176,00 2,36 61 229,24 7,67
2. Inne przychody statutowe w tym: 711 866,89 97,64 737 500,19 92,33
    a) dotacje 690 457,99 94,70 676 391,19 84,68
3. Pozostałe przychody 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

  Koszty za rok:
WYSZCZEGÓLNIENIE: Poprzedni Obrotowy
Kwota % struktury Kwota % struktury
Koszty razem: (z tego): 724 015,12 100 735 303,97 100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań

statutowych – z tego:

721 681,97 99,68 734 525,23 99,89
    a) program: Młody człowiek-duże szanse 23 440 - 0,00 -
    b) program: :Aktywna jesień życia 10 000 - 0,00 -
    b) program: Uwierz w siebie 15 000 - 0
    e) program: Aktywni całe życie 24 457 - 0 -
    e) program: Bądź cool-bez używek 12 100 - 0
    f) program: Aktywni razem - - 26 930
    g) program: Mała inwestycja w siebie - - 26 000
    h) program: Pora dla Seniora - - 15 000
    i) dofinansowanie świetlicy środowiskowej, kolonii dla dzieci oraz  pomoc dla dzieci przewlekle chorych 31 223,98 - 58 134,54 -
    j) kolonia dla dzieci z DOMU DZIECKA „HANKA” 17 640 - 22 000 -
1    k) program: Specjalistyczne usługi opiekuńcze 299 797 - 443 183 -
    l) program: Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności 216 023,99 - 127 277,69 -
    l) program: Żywność dla mieszkańców Dębicy 25 000 - 16 000 -
    l) program: Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu 40 000 - 0 -
2. Koszy ogólnoadministracyjne – z tego: 2 333,15 0,32 778,74 0,11
    a) zużycie materiałów 463,31 - 135,80 -
    b) usługi obce 870,84 - 642,94 -
    c) opłaty 0,00 - 0 -
    d) pozostałe koszty 249,00 - 0 -
    e) wynagrodzenia 750,00 - 0 -
    f) podróże służbowe - - - -
3. Pozostałe koszty działalności statutowej - - - -
4. Koszty finansowe działalności statutowej - - - -
5. Strata nadzwyczajne działalności statutowej - - - -

 

Struktura funduszu statutowego z dnia założenia Stowarzyszenia ……………-…………………….zł.

 

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł. i gr.

WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
Stan funduszu na początek roku 33 143,86
Zwiększenia funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu

0,00
    1. dodatni wynik finansowy 63 425,46
    2. -
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku

z tego z tytułu

-
    1. ujemny wynik finansowy ,00
    2. -
Stan funduszu na koniec roku 96 569,32

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątek Stowarzyszenia

w zł. i gr.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Forma zabezpieczenia Stan na początek roku Stan na koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej

 z tego:

     
1.            
2.      
3.      

Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

w zł. i gr.

 

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Stan na

początek roku

Stan na

koniec roku

Zobowiązania warunkowe ogółem:

z tego

   
1.    
2.    

 

Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

30 cze

Sprawozdanie za 2016 rok

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

            W 2016 roku Członkowie Stowarzyszenia realizowali następujące Programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 1. „Mała inwestycja w siebie” projekt realizowany był ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 08.2016r. do 31.12.2016r. Uczestnikami projektu było: 40 dzieci i młodzieży z rodzin bezradnych wychowawczo w tym m.in. uczęszczających do placówek wsparcia dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Celem projektu była pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości, organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i pasje uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego, zachęcenie do nauki i poszukiwania w przyszłości odpowiedniego zawodu dla siebie. W ramach projektu zaplanowano: zajęcia z pedagogami, doradcą zawodowym, warsztaty tańca Latino, zajęcia z aerobiku, squash, warsztaty piękna oraz hipoterapię. Całkowita wartość projektu : 26 000 ,00 zł.
 2. „Pora dla seniora” projekt realizowany był również ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 10.2016r. do 31.12.2016r. Uczestnikami projektu było: 30 osób starszych (zarówno kobiet i mężczyzn po 60 r.ż.) uczęszczających do Domu Seniora – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, a także innych osób starszych z terenu powiatu dębickiego. Celem projektu było: wzmocnienie więzi społecznych osób biorących udział w projekcie poprzez zajęcia grupowe, pożyteczne wypełnienie wolnego czasu seniorom, ograniczenie poczucia samotności, kontynuacja i rozbudzenie zainteresowań osób starszych, zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności oraz poprawa kondycji psychicznej i fizycznej uczestników poprzez udział w zajęciach zaplanowanych w projekcie. Seniorzy wzięli udział w warsztatach z decoupage, w spotkaniach z fizjoterapeutą, psychologiem oraz zajęciach: biofeedback (metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie, uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach). Całkowita wartość projektu: 15 000,00 zł.
 1. „Aktywni razem” projekt realizowany był ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 07.2016r. do 30.09.2016r. Uczestnikami projektu było: 32 dzieci autystycznych i ich rodziców z terenu powiatu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego. Celem projektu była poprawa funkcjonowania osób z autyzmem poprzez zapewnienie dzieciom i ich rodzicom dostępu do specjalistycznych terapii umożliwiających rozwój emocjonalny, psycho – ruchowy, stymulujący ich funkcje poznawcze. W trakcie realizacji projektu dzieci wzięły udział m.in.: w hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii, terapii behawioralnej (stosowana analiza zachowania), zajęciach z logopedą, fizjoterapeutą
  w warsztatach terapeutyczno-plastycznych, warsztatach terapeutyczno-teatralnych oraz biofeedback. Całkowity wartość projektu: 26 930,00 zł.
 2. W okresie od 30 lipca do 12 sierpnia 2016 r. zorganizowano wypoczynek letni dla 20 wychowanków Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Kolonia odbyła się dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dzieci podczas wakacji odpoczywały w miejscowości Stegna nad morzem. Całkowity wartość projektu: 22 000,00 zł.

W styczniu 2016r. członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” po raz szósty włączyli się realizację Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej. Całkowity dochód z tej imprezy został przekazany na leczenie Tymoteusza Kasprzyka, który po ciężkim oparzeniu chemicznym potrzebował środków na kolejne (w tym także zagraniczne) operacje oraz Aleksandry Cieśli, która zmaga się z niedowładem czterokończynowym i porusza się na wózku inwalidzkim. Zbiórka została przeprowadzona na terenie miasta Dębica – w Domu Sportu przy ul. Sportowej 26. Zbiórka odbyła się w formie sprzedaży cegiełek. Zebrane fundusze zostały przeznaczone na rehabilitację i pomoc w leczeniu w/w osób.

W 2016 roku Stowarzyszenie było wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzm z terenu miasta Dębica oraz Sędziszowa Małopolskiego. W Dębicy usługami specjalistycznymi objęto 43 dzieci  natomiast w Sędziszowie Młp. 12 osób. Usługi realizowane były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zatrudnione przez Stowarzyszenie na podstawie umowy zlecenia

W minionym roku Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne – dystrybucja żywności dla dzieci i rodzin najuboższych mieszkańców miasta Dębica. Działanie to było realizowane dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego w wys. 16 000 zł. Łączna liczba rozdysponowanej pomocy żywnościowej: 19 ton 784 kg o wartości 127 277,69 zł, która trafiła do 1 179 osób.

Podczas dystrybucji żywności realizowane były tzw. działania wspierające. W ramach tych działań zorganizowane zostały dla 93 osób warsztaty kulinarno – dietetyczne (z wykorzystaniem artykułów żywnościowych), warsztaty z zasadami prawidłowego żywienia oraz pogadanka dotycząca czytania etykiet oraz znaczenia oznakowań opakowań.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” udostępniło w minionym roku swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1% podatku dla 10 osób.

Głównym partnerem Stowarzyszenia we wszystkich jego przedsięwzięciach był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 2 posiedzenia, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebrania z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem, ściśle współpracowało  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.

04 sty

Informacja

clip_image003Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. w godz.  16:00 – 18:00 w Placówce Wsparcia Dziennego – Domu Seniora na ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy, odbędą się warsztaty kulinarno – dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!