30 wrz

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY

ZA ROK 2020.

 

  1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy, 39-200 Dębica, ul Mościckiego 26.
  2. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 02.07.2002r.: status OPP 18.06.2004r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Gospodarczy KRS 0000131039
  3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 91332 Działalność pozostałych Organizacji Członkowskich.
  4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 691692652
  5. Dane dotyczące członków Zarządu ( imię i nazwisko oraz funkcja)

– Kinga Chojecka – Krasoń – Przewodniczący Stowarzyszenia

– Stanisława Drobot – Zastępca przewodniczącego

– Agnieszka Gazda- Skarbnik

– Agnieszka Baster- Sekretarz

– Ewa Socha- Członek

 

  1. Określenie celów statutowych organizacji:

– niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym

– kreowanie twórczych postaw wobec życia

– kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych

– podniesienie świadomości kultury ekologicznej

 

  1. Okres trwania działalności organizacji: nieoznaczony
  2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

 

W minionym roku Stowarzyszenie było wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Dębica oraz gminy Pilzno. Usługami specjalistycznymi objęto łącznie 75 osób.

Usługi realizowane były przez terapeutów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W minionym roku dokonano zakupu materiałów edukacyjnych oraz papierniczych potrzebnych terapeutą do realizacji usług.

 

W lipcu ur. Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Pro Alia realizowało projekt „Chcę- Spróbuję- Opanuję” podnoszenie poziomu samodzielności u dzieci z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności”. Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023”. Cel operacyjny 1 – Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie. Działanie nr 6 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie wzięło udział 32 uczestników, dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie. W ramach projektu odbyły się zajęcia: ruchowe, Dogoterapia, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn, Muzykoterapia, Integracja sensoryczna, Terapia behawioralna, Terapia układu proprioreceptywnego, Gimnastyka korekcyjna, Refleksologia, Terapia pedagogiczna, Logopedia, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Terapia psychologiczna, Terapia umiejętności społecznych.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Pro Alia realizowało projekt pt.: „Zauważ mnie – mam prawo do rozwoju, wypoczynku i rozrywek” – terapia i zabawa bez barier. Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023”. Cel operacyjny 1 – Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie. Działanie nr 6 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie wzięło udział 32 uczestników, dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie. W ramach projektu odbyły się zajęcia: ruchowe, Dogoterapia, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn, Muzykoterapia, Integracja sensoryczna, Terapia behawioralna, Terapia układu proprioreceptywnego, Gimnastyka korekcyjna, Refleksologia, Terapia pedagogiczna, Logopedia, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Terapia psychologiczna, Terapia umiejętności społecznych.

W 2020 roku Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne – dystrybucja żywności dla dzieci i rodzin najuboższych mieszkańców miasta Dębica. Działanie to było realizowane dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego. W ramach działań wspierających zorganizowano warsztaty kulinarno – dietetyczne, ponadto rozdawano ulotki dotyczące zdrowego żywienia.

W minionym roku Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy przekazał ok. 120 zestawów puzzli i gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Celem w/w inicjatywy było doposażenie funkcjonujących placówek oraz zagospodarowanie czasu wolnego jej uczestnikom.

Stowarzyszenie udostępniło w minionym roku swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1% podatku dla 10 osób. W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 posiedzień, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebranie z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem.

 

29 wrz

POST warsztaty gry na instrumentach ludowych

inicjatywa

Warsztaty gry na instrumentach ludowych z kapelą Iskierczanie.

Inicjatywa „Razem możemy wiele zdziałać – ku lepszej przyszłości” jest realizowana przez grupę nieformalną „Iskiercznie” pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy, przy współpracy Urzędu Miasta Dębica oraz Urzędu Gminy Dębica w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

 

02 wrz

inicjatywa

Stowarzyszenie pomocy społecznej „Ad Astram” serdecznie zaprasza na zajęcia:
– muzykoterapii
– umuzykalniające i rytmiczne
– zespołu muzycznego
– gry na instrumentach ludowych
– rękodzieła
– historii regionu rzeszowskiego
Ponadto, zostaną przeprowadzone zajęcia z pracownikiem społecznym, lekarzem, ratownikiem medycznym.

Zajęcia będą realizowane w okresie: 01.09 – 30.11.2021 r.

Zapisy w siedzibie Stowarzyszenia, MOPS Dębica, PWD Iskierka, lub w wiadomości prywatnej na profilu PWD Iskierka.

Inicjatywa „Razem możemy wiele zdziałać – ku lepszej przyszłości” jest realizowana przez grupę nieformalną „Iskiercznie” pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy, przy współpracy Urzędu Miasta Dębica, Urzędu Gminy Dębica oraz Parafii NSPJ w Dębicy – Latoszyniew ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.