30 cze

Sprawozdanie za rok 2015

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

            W 2015 roku Członkowie Stowarzyszenia realizowali następujące Programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 1. „Młody człowiek – duże szanse” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.07.2015r. do 30.11.2015r. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie aktywnego czasu wolnego dzieciom ze środowisk zagrożonym bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych z terenu miasta Dębicy i Gminy Dębica poprzez zorganizowanie zajęć terapeutycznych i dydaktycznych dla dzieci uczęszczających m.in. do placówek wsparcia dziennego działających na osiedlu Matejki i  ulicy Kraszewskiego oraz Sienkiewicza oraz świetlicy przy parafii N.S.P.J w Dębicy – Latoszynie.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

 • zajęcia z pedagogami,
 • zajęcia z trenerem,
 • zajęcia z psychologiem,
 • warsztaty piękna i estetyki,
 • warsztaty fotograficzne,
 • wyjście do kina,
 • warsztaty ceramiki,
 • warsztaty języka migowego.
 1. Aktywna jesień życia” – projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 01.07.2015r. do 31.10.2015r. Celem projektu było podniesienie poziomu życia w tym pomoc w aktywizacji fizycznej, psychicznej i intelektualnej a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych.

Działania zaplanowane w projekcie, to między innymi:

 • realizacje kontraktów socjalnych dla 34 uczestników projektu,
 • spotkania z trenerem kontaktów interpersonalnych,
 • warsztaty nowych technologii,
 • warsztaty Florystyczne,
 • zajęcia z prawnikiem,
 • wyjazd integracyjny do Kresowej Osady.
 1. Aktywni całe życie” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.07.2015r. do 31.10.2015r. Celem projektu było podniesienie poziomu życia w tym pomoc w aktywizacji fizycznej, psychicznej i intelektualnej a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych. Projekt objął wsparciem 34 seniorów, uczestników Fili DDP „Domu Seniora” w Dębicy.

 Celami szczegółowymi projektu było:

 • wzmocnienie więzi społecznych osób biorących udział w projekcie poprzez zajęcia grupowe,
 • pożyteczne wypełnienie nagromadzonego wolnego czasu seniorów poprzez udział wwarsztatach,
 • ograniczenie poczucia samotności,
 • kontynuacja i rozbudzenie zainteresowań osób starszych poprzez udział w zajęciach zaplanowanych w projekcie,
 • zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności poprzez udział w zajęciach zaplanowanych w projekcie,
 • poprawa kondycji psychicznej i fizycznej poprzez udział w zajęciach zaplanowanych wprojekcie.

Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez:

 • realizacje kontraktów socjalnych,
 • spotkania z trenerem kontaktów interpersonalnych,
 • hydroterapii,
 • warsztaty Florystyczne,
 • Nordik Walking,
 • spotkanie z fizjoterapeutą,
 • poradnictwo dotyczące pielęgnacji i wizażu wraz z zabiegiem dla 34 seniorów oraz zabiegi odbywające się w salonie kosmetycznym.
 1. „Bądź cool – bez używek!” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. Celem projektu było podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie popytu na narkotyki oraz minimalizowanie problemów, w tym szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież z gmin: Dębica i Miasto Dębica. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacja dzieci i młodzież w zakresie nadużywania narkotyków, dzieci zagrożonych tym uzależnieniem lub mających już styczność z narkotykami.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez terapeutę uzależnień
 • poprawa kondycji psychicznej, rozładowanie napięć poprzez terapię zajęciową
 • niwelowanie deficytów szkolnych poprzez zajęcia z pedagogami

Zajęcia teoretyczne obejmowały zagadnienia dotyczące rodzajów narkotyków, po które młodzież sięga najczęściej. Przedstawione zostały również charakterystyczne objawy zachowania osoby mogące świadczyć o tym, że zażywa ona narkotyki jak również przedstawione zostały informacje w jaki sposób narkotyki wpływają na zdrowie osoby która je zażywa. Projekt był realizowany poprzez wsparcie, poradnictwo, zajęcia grupowe i indywidualne.

 1. „Uwierz w siebie!” – projekt realizowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r.  Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin bezradnych wychowawczo (niepełnych lub wielodzietnych), ubogich poprzez pomoc w nauce dzieciom nie osiągającym sukcesów edukacyjnych z powodu niskiej normy intelektualnej, deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych, uświadamianie dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z dobrej edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej świetlic oraz zapewnienie aktywnego czasu wolnego dzieciom podczas wakacji i roku szkolnego.

Działania zaplanowane w projekcie, to między innymi

 • zajęcia z pedagogami, terapeutą, arteterapii,
 • warsztaty dietetyczne,
 • zajęcia z aerobiku, skłosza,
 • zajęcia photoshopa,
 • wyjazd do kina.
 1. „Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.09.2015r. do 11.2015r. Celem projektu była poprawa funkcjonowania osób z autyzmem poprzez zapewnienie dzieciom i ich rodzicom dostępu do specjalistycznych terapii umożliwiających rozwój emocjonalny , psycho – ruchowy, stymulujących ich funkcje poznawcze. Celami szczegółowymi projektu było:
 • poprawa jakości życia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci dzięki możliwości udziału w bezpłatnych terapiach usprawniających
 • usprawnienie i wspieranie funkcjonowania dzieci z autyzmem w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach poprzez organizację zajęć grupowych i indywidualnych z terapeutami,
 • wzrost kompetencji rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem biorących udział w projekcie w zakresie odpowiedniego wsparcia rozwoju swoich niepełnosprawnych dzieci.

 W ramach projektu zaplanowano udział w zajęciach:

 • Hipoterapii,
 • terapii behawioralnej – (inaczej stosowana analiza zachowania),
 • z logopedą, psychologiem,
 • hydroterapii,
 • rehabilitacji,
 • muzykoterapii,
 • warsztatach terapeutycznych-plastycznych,
 • warsztatach terapeutycznych-teatralnych,

 W okresie od 11 lipca do 24 lipca 2015r. zorganizowano wypoczynek letni dla 20 wychowanków Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Kolonia odbyła się dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dzieci podczas wakacji odpoczywały Murzasichle w powiecie tatrzańskim, gminie Poronim. W ramach pobytu zorganizowano 2 wyjazdy do Zakopanego, 4 wycieczki piesze oraz pobyt na termach w Bukowinie Tatrzańskiej.

W dniu 5 stycznia 2015r. członkowie Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” kolejny raz włączyli się w realizację V Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej. Tym razem zbierano pieniądze na leczenie 20 – miesięcznego dębiczanina Tymoteusza Kasprzyka, który doznał wielu oparzeń jamy ustnej, przełyku i krtani po połknięciu granulek ługu sodowego oraz na leczenie i rehabilitację byłego piłkarza Wisły Kraków Janusza Adamczyka, któremu amputowano nogę. Zbiórka została przeprowadzona na terenie miasta Dębica – w Domu Sportu przy ul. Sportowej 26. Zbiórka odbyła się w formie sprzedaży cegiełek. Zebrane fundusze zostały przeznaczone na rehabilitację i pomoc w leczeniu w/w osób.

W 2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” świadczyło specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzm z terenu miasta Dębica oraz Sędziszowa Małopolskiego. Usługami specjalistycznymi objęto łącznie 37 dzieci autystycznych oraz 2 osoby dorosłe. Usługi realizowane były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W 2015 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne – dystrybucję żywności dla dzieci i rodzin najuboższych mieszkańców miasta Dębica. Działania te były realizowane dzięki pozyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego w wys. 25 000 zł. Żywność przywożona była 6 razy z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie. Artykuły spożywcze wydawane były w tzw. paczkach. Łączna liczba rozdysponowanej pomocy żywnościowej: 57t 125 kg. Wydano 6300 paczek. Pomoc trafiła do 1 714 osób (848 kobiet, 866 mężczyzn).

Podczas dystrybucji żywności realizowane były tzw. działania wspierające. W miesiącu sierpniu wydawano ulotki poruszające zagadnienie prawidłowego żywienia. Wydano 110 ulotek, w październiku zorganizowano spotkanie z dietetykiem dotyczące racjonalnego żywienia i planowania jadłospisów dla 12 uczestników. W grudniu wydawano ulotki dotyczące prawidłowego żywienia w okresie zimowym – rozdano 114 ulotek.

Głównym partnerem Stowarzyszenia we wszystkich jego przedsięwzięciach był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” udostępniło swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1% podatku dla czwórki przewlekle chorych dzieci oraz 2-óch dorosłych osób.

W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 3 posiedzenia, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebrania z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem, ściśle współpracowało                 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.

28 cze

Rekrutacja do projektu „Aktywni Razem”

   Logo serwisu MOPS Dębica

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

oraz Fundacją „Pro Alia” w Rzeszowie

od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. będzie realizować projekt

„Aktywni Razem”

Zadanie publiczne wynikające
z „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu
Na Lata 2008-2020”. 

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.

 Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci autystyczne (z zaburzeniami neurologicznymi ale również mające problemy z układem ruchu np. trudności w poruszaniu rękami) i ich rodziców z terenu powiatu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego.

W ramach projektu oferujemy udział w zajęciach:

 • hipoterapii
 • dogoterapii
 • terapii behawioralnej – (inaczej stosowana analiza zachowania)
 • z logopedą
 • rehabilitacji
 • muzykoterapii
 • warsztatach terapeutycznych-plastycznych
 • warsztatach terapeutycznych-teatralnych
 • biofeedback

 Rekrutacja do programu będzie odbywać się w dniach od 01.07.2016r. do 08.07.2016r.

Deklaracja uczestnika projektu do pobrania znajduje się poniżej:

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU AKTYWNI RAZEM

 lub osobiście w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku MOPS w Dębicy przy ul. Akademickiej 12 w pok. 26 lub 28.

 UWAGA !!!

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona.

22 cze

Rekrutacja do projektu „LEPSZE JUTRO”

Logo ProAlia

Fundacja Pro Alia

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”

od 20.06.2016r. do 15.12.2016r. realizuje projekt 

„LEPSZE JUTRO”

Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020

Cel strategiczny Nr 2 – Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Cel operacyjny 2.2 – Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji

Działanie nr 5 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie rozwoju lecznictwa chorób układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne oraz rodziców lub opiekunów

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:

 

 • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Integracji Sensorycznej
 • Terapii układu proprioreceptywnego
 • Integracji odruchów ustno – twarzowych
 • Terapii behawioralnej
 • Hydroterapii
 • Muzykoterapii
 • Techniką Bowena
 • Metodą NDT Bobath
 • Hipoterapii
 • Terapii pedagogicznej
 • Korekcyjno – kompensacyjnych

Rekrutacja do programu: 20.06.2016r. – 10.07.2016r.

Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl

21 cze

Rekrutacja do projektu „TACY SAMI”

 

Logo ProAlia

Fundacja Pro Alia

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”

w dniach od 20.06.2016r. do 15.12.2016r. realizuje projekt   „TACY SAMI”.

Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata  2016-2023

 Cel Operacyjny I: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie

Działanie 2: Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne oraz rodziców lub opiekunów

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:

 • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • Kinezjologii Edukacyjna P. Dennisona
 • Integracji Sensorycznej
 • Dogoterapii
 • Neurointegracji odruchów
 • Terapii układu proprioreceptywnego
 • Integracji odruchów ustno – twarzowych
 • Gimnastyki korekcyjnej
 • Refleksologii
 • Terapii behawioralnej
 • Neurologopedii
 • Logorytmiki

Rekrutacja do programu: 20.06.2016r. – 08.07.2016r.

Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl